Všeobecné obchodní podmínky

    Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") právnické osoby Nix Terra, s.r.o., se sídlem: Špindlerův Mlýn 127, 543 51, IČ: 04362314, (dále jen „poskytovatel“), upravují vzájemný smluvní vztah mezi poskytovatelem a fyzickou osobou, která služby s názvem Yoga & Hike objednává (dále jen "klient").

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu
Klient si objednává služby vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.yogaandhike.cz a zaplacením zálohové faktury. Zálohová faktura bude klientovi obratem vystavena po vyplnění registračního formuláře. Objednávka je dokončena po zaplacení zálohové faktury.
Podstatné náležitosti objednávky: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, kontakt (telefon, e-mail), státní příslušnost, je-li objednáván pobyt pro cizího státního příslušníka.
Potvrzením objednávky pobytu poskytovatelem služby vzniká mezi klientem a poskytovatelem smluvní vztah (dále jen "smlouva"). Předmětem smlouvy je závazek poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen "pobyt") a závazek klienta zaplatit smluvenou cenu.
Vyplněním a zasláním registračního formuláře klient stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

II. Práva a povinnosti klienta
Klient má právo:
být úplně informován o objednávaném pobytu, tj. jeho rozsahu, termínu a ceně
na řádné poskytnutí jím objednaného, potvrzeného a zaplaceného pobytu
kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku v souladu s dodržením stornovacích a obchodních podmínek.

Klient je povinen:
úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky
zaplatit v požadovaném termínu sjednanou cenu
uhradit případnou vzniklou škodu, kterou klient způsobil poskytovateli nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.


III. Povinnosti ke klientovi
Poskytovatel služeb je povinen:
poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
zabezpečit klientovi pobyt podle uzavřené smlouvy
v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky.


IV. Ceny služeb a jejich úhrada
Ceny služeb jsou uvedeny na webových stránkách www.yogaandhike.cz .
Po vyplnění registračního formuláře je klient povinen zaplatit zálohu ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Zálohová faktura bude klientovi obratem vystavena společně s potvrzením o registraci, a musí být zaplacena nejpozději do 7 dnů od vystavení zálohové faktury, ne však později než dva měsíce před plánovaným zahájením pobytu. Zbytek celkové částky pobytu musí být převeden na účet poskytovatele nejpozději 5 týdnů před začátkem pobytu.
Ceny pobytů jsou uvedeny v příslušné měně včetně DPH a zahrnují služby vyjmenované na webových stránkách www.yogaandhike.cz v sekci „Cena zahrnuje“. V cenách pobytů není zahrnuto žádné pojištění.
Klient je o způsobu placení informován při podání objednávky. Úhradou pobytu se rozumí připsání celkové částky pobytu na účet poskytovatele.
Úhradu pobytu musí klient provést: v Kč bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet poskytovatele: č.ú. 115-1010660277/0100 u Komerční banky, a.s. PŘÍJEMCE: Nix Terra, s.r.o., Špindlerův Mlýn 127, 543 51, CZ, IČ: 04362314.
Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli podle platných předpisů.
V případě, že cena pobytu nebude uhrazena řádně a včas nevzniká poskytovateli služeb žádný smluvní závazek. Poskytovatel služeb může od smlouvy odstoupit.
Podmínkou pro vystavení dárkového poukazu je zaplacení 100 % ceny dárkového poukazu. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí po dobu trvání uvedenou na poukazu.


V. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky
a. Odstoupení od smlouvy
Klient má právo pobyt zrušit, tj. odstoupit od uzavřené smlouvy, v souladu se stornovacími podmínkami. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen "storno") musí být provedeno e-mailovou nebo písemnou formou a prokazatelně doručeno poskytovateli.
Poskytovateli vzniká nárok na zaplacení odstupného (dále jen "stornovacího poplatku"), v dané výši určené smlouvou. V případě stornované smlouvy provede poskytovatel nejpozději do 14 dní vyúčtování a vrácení zaplacené ceny s odečtenými stornovacími poplatky.

b. Stornovací podmínky
V případě storna, nejpozději do dvou měsíců před plánovaným zahájením pobytu, si bude poskytovatel účtovat stornovací poplatek 20% z celkové ceny pobytu.
V případě storna, nejpozději do jednoho měsíce před plánovaným zahájením pobytu, si bude poskytovatel účtovat stornovací poplatek 50% z celkové ceny pobytu.
V případě storna, později než jeden měsíc před plánovaným zahájením pobytu, si bude poskytovatel účtovat stornovací poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu.
Celková zaplacená částka je vratná ve výši 100% pouze v případě neuskutečnění pobytu. Pobyt nebude uskutečněn v případě nenaplnění minimální kapacity tj. 8 osob. V případě neuskutečnění pobytu poskytovatel vrátí klientovi celou zaplacenou částku do 14 dnů od zrušení pobytu. O případném zrušení pobytu bude poskytovatel informovat zaregistrované klienty e-mailem, nejpozději jeden měsíc před plánovaným zahájením pobytu.


VI. Potvrzení pobytu
K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené poskytovatelem služby obsahující následující údaje: jméno a příjmení klienta, termín, cenu a termín úhrady. Klient je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně oddělení prodeje.


VII. Závěrečná ustanovení
Účast je na vlastní nebezpečí.
Podáním objednávky klient souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním jeho osobních údajů, a to za účelem potvrzení jeho pobytu a zasílání nabídek služeb. Obchodní sdělení budou klientovi zasílána poštou nebo prostřednictvím elektronických zpráv dle zákona č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Svůj souhlas může klient kdykoliv písemně odvolat prostřednictvím své žádosti.
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu programu v závislosti na změnách počasí.